Obchodné podmienky

Vitajte v elektronickom obchode Coolpet.sk

Nákupný poriadok Vám poskytne ucelené informácie súvisiace s objednávkou v našom internetovom obchode. Vyplnením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s reklamačným a nákupným poriadkom. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká prevzatím objednaného tovaru kupujúcim.

I. Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetového obchodu coolpet.cz (ďalej len predávajúci) je:


AVITEX, s.r.o.
Rybná 716/24
110 01 Praha 1
IČO: 60745291
DIČ: CZ60745291
Tel: +420 604 844 666


E-mail: info zavináč coolpet bodka eu

2.Prodávající prehlasuje, že všetky informácie uvedené na tomto serveri sú pravdivé a sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

3.Ďalšie ustanovenia v nákupnom poriadku bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

II. uzatvorenie zmluvy
1.Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov vo formulári. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Predávajúci potvrdzuje uzatvorenie kúpnej zmluvy formou elektronického potvrdenia objednávky.
2.Kupující je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný.
3.Prodávající dodá kupujúcemu tovar v prípade, že sa jedná o Slovenskú republiku prostredníctvom DPD na základe zálohovej faktúry (platby vopred). V prípade dodania objednávky mimo územia Slovenskej Republiky predávajúci zasiela tovar na základe zaplatenej faktúry, ktorá je zákazníkovi zaslaná zároveň s potvrdením objednávky.
4.Vypĺňaním objednávkového formulára internetového obchodu www.coolpet.eu, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Tieto údaje budú použité iba pre vybavenie obchodného prípadu.
5. Kupujúci má právo stornovať odoslanú objednávku alebo vrátiť tovar do 14 dní od jeho doručenia. Tovar nesmie javiť známky užívania.
6.Kupující je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.

III. Dodacie podmienky
1. Miesto plnenia je sídlo alebo miesto podnikania kupujúceho, ktoré bolo vyplnené vo formulári objednávky, ak neuvedie kupujúci miesto iné.
2. Za dodanie tovaru sa považuje odoslanie tovaru kupujúcemu na adresu, ktorú uviedol v objednávke.
3. Predávajúci obvykle dodá tovar do 5 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Pokiaľ predávajúci zistí, že nie je schopný kupujúcemu tovar v stanovenej lehote dodať, musí mu to bezodkladne oznámiť a oznámiť mu tiež dobu, o ktorú sa štandardná doba predlžuje. Nedodá predávajúci tovar kupujúcemu v stanovenej lehote, je kupujúci oprávnený od zmluvy bez ďalšieho vysvetlenia odstúpiť. To však neplatí, ak sú splnené podmienky v bode III. ods.4
4. Dodací lehota stanovená v predchádzajúcom odseku sa netýka tovaru, pri ktorom je výslovne uvedená dodacia doba dlhšia.
5. Predávajúci si vyhradzuje právo nedodať tovar, ktorý sa už prestal vyrábať, nemá ho na sklade alebo sa u neho výrazne zvýšila cena. O zvýšení ceny je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať a dohodnúť sa na ďalšom postupe odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí kupujúcemu (v prípade, že už došlo k zaplateniu faktúry), objednanie iného tovaru a finančne rovnakej ceny.
6. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.
7. Tovar je dodávaný prostredníctvom DPD ako obchodný balík na adresu uvedenú v objednávke.

IV. Platobné podmienky

1. Kúpna cena tovaru je splatná na základe výzvy k úhrade, resp. faktúry, pred dodaním tovaru.
2. K cenám výrobkov na stránkach internetového obchodu je pripočítané poštovné.
3. Ceny sú uvádzané v Euro bez DPH, pokiaľ nie je uvedené, že sa jedná o cenu s DPH.
4. Predávajúci je povinný zaslať kupujúcemu daňový doklad na vyžiadanie.
5. Pri väčšom odbere môže byť kupujúcemu poskytnutá zľava. Zľavy môžu byť tiež poskytované pri jednotlivých predajných akciách. Tieto zľavy budú viditeľné a zverejňujú sa na internetovej stránke predávajúceho.
6. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien o čom kupujúceho ihneď informuje a ten má možnosť novú cenu prijať alebo od objednávky odstúpiť. V prípade, že kupujúci zaplatil objednaný tovar vopred a odstúpi od zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu, vráti predávajúci kupujúcemu celú čiastku najneskôr do 3 dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy (odstúpenie možno podať e-mailom).

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)
1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený a nerozbalený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale, na svoje náklady poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania) na adresu našej prevádzky. Po obdržaní vráteného tovaru a jeho kontrole, vráti predávajúci najneskôr do 10-tich dní zákazníkovi späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom. Neposielajte späť svoj tovar na dobierku, nebude prijatý.
2. Kupující nemôže odstúpiť podľa odseku 7 od kúpnej zmluvy: ak nebude splnená niektorá z vyššie uvedených skutočností.

VI. Ochrana osobných údajov
1. Všetky osobné údaje poskytnuté pri objednávke sú dôverné.
2. Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databázy v prípade, že o to zákazník písomne ​​požiada.
3. Všetky nakladania s osobnými údajmi na coolpet.cz sa riadia zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov.
4. Spoločnosť AVITEX, s.r.o. prehlasuje, že si je vedomá dôležitosti ochrany takýchto údajov a dodržiavanie všetkých zákonných pravidiel súvisiacich s ich spracovaním považuje za významnú povinnosť voči svojim zákazníkom.
5. Spoločnosť AVITEX, s.r.o. pri svojej činnosti neposkytuje osobné informácie o svojich klientoch tretej osobe, nezhromažďuje ani nespracúva citlivé údaje o registrovaných užívateľoch. Súčasne prehlasuje, že informácie bude využívať výlučne pre svoju potrebu.

VII. Použitie informácií
1. Kontaktné údaje sú používané na komerčné účely, výhradne pre potreby komunikácie v obchodnom styku.
2. Spoločnosť AVITEX, s.r.o. používa elektronickú poštu (ďalej len e-mail) ako štandardný informačný kanál v obchodnom styku. Niektoré obchodné procesy využívajú automaticky pri komunikácii s užívateľom emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári. Jedná sa najmä o overovanie zadaných osobných údajov, zasielanie prístupových údajov k zákazníckemu účtu, oznámenie o stave realizácie objednávky alebo o špeciálnych výhodách.

VIII. Záverečné ustanovenia
1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
2. Odosláním elektronickej objednávky kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, tiež platnú cenu objednaného tovaru uvedenú v katalógu Internetového obchodu, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.
3. Účastníci sa výslovne v zmysle ust. § 262 odstavca 1 obchodného zákonníka dohodli, že nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom, najmä jeho ust. § 409 a nasl.

Avitex,s.r.o.
Rybná 716/24
11000 Praha 1
Česká Republika
IČO: 60745291
IČ DPH (DIČ): CZ60745291
Čeština
cz
English
en
German
de
Italian
it
Slovak
sk