Reklamácie

I. Záručné podmienky

1. Spoločnosť AVITEX, s.r.o.
Rybná 716/24
110 01 Praha 1
IČO: 60745291
tel: +420 544 234 440
fax: +420 543 216 339 (ďalej len predávajúci) poskytuje záruku na tovar v rozsahu všeobecne platných predpisov.

2. Nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na chyby spôsobené:
a. Mechanickým poškodením alebo opotrebením
b. živelnými pohromami
c. úmyselným poškodením

3. Oznámenie o zistených chybách musí kupujúci urobiť písomne ​​bez zbytočného odkladu, najlepšie do 5 dní od zistenia vady. Oznámenie o vade s jej špecifikáciou (najlepšie popis a fotku) pošle kupujúci na adresu sídla predávajúceho alebo na emailovú adresu.

4. Kupujúci je povinný uviesť číslo objednávky, doložiť doklad o vlastníctve tovaru (kópia faktúry, dodacieho listu, dokladu o zaplatení).

5. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 pracovných dní a vyrozumie o tom kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty, ak sa nedohodnúť inak.

6. Reklamácia bude predávajúcim vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

7. Neoprávnená reklamácia.
Pri neoprávnenej reklamácii (ak nebude zistená oznámená závada, alebo ak pôjde o závadu nespadajúce do záruky) môže predávajúci požadovať úhradu vzniknutých nákladov za testovanie, opravu, a pod.

II. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

1. Odstúpenie od zmluvy sa riadi zákonom č. 367/2000 Sb
2. Zákazník má v súlade s § 53, ods. 7 a § 54 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.
3. K tomu je však potrebné splniť dôležité podmienky. Medzi ne patrí, že tovar musí byť: nepoškodený, v pôvodnom obale so všetkými dokladmi, ktoré spolu s ním boli odoslané - záručný list, atď., Vrátený v termíne stanovenom zákonom, popr. predĺženom obchodníkom.
4. Obmedzenie práva na odstúpenie od zmluvy platí v prípade, keď predávajúci tovar sám registruje priamo pre konkrétneho zákazníka a nemôže ho predať nikomu ďalšiemu.
5. Pri odstúpení od zmluvy zo strany predávajúceho bude predávajúci kupujúceho bezodkladne kontaktovať a dohodne s ním spôsob vrátenia peňazí.
6. Ak už došlo kupujúcim na pokrytie výšky a vznikol mu nárok na odstúpenie od zmluvy, predávajúci zašle na adresu kupujúceho dobropis, ktorý kupujúci potvrdí a zašle späť predávajúcemu. Na základe prijatia dobropisu od zákazníka, predávajúci vykoná vrátenie peňazí.

Avitex,s.r.o.
Rybná 716/24
11000 Praha 1
Česká Republika
IČO: 60745291
IČ DPH (DIČ): CZ60745291
Čeština
cz
English
en
German
de
Italian
it
Slovak
sk